Privacybeleid

Nederlandse Kleurenschool – Verwerking persoonsgegevens

Nederlandse Kleurenschool, gevestigd te Amersfoort (hierna: “NKS”) omvat een educatieve uitgeverij die verschillende producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het voortgezet onderwijs. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. NKS vindt het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden die niet behoren tot het Consortium NKS, Nederlands Kleuren Centrum en Stichting BNK. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van de sollicitatieprocedure.

Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van NKS of van leden van het consortium, een en ander in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over producten of diensten van ons of van derden beter of te stemmen op uw interesses, een en ander in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
Sollicitatiegegevens: eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij voor de sollicitatieprocedure. We zullen uw CV-gegevens alleen met uw toestemming raadpleegbaar maken voor derden. U kunt zelf te allen tijde de raadpleegbaarheid van het CV, geheel of gedeeltelijk, beperken. Bedenk goed welke gegevens u in uw CV opneemt wanneer dit raadpleegbaar is voor derden.
Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten.


Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende drie jaar dan wel tot drie jaar na het einde van de overeenkomst. Indien wij dit noodzakelijk achten gezien bijzondere omstandigheden kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren, zoals in het kader van een gerechtelijke procedure of uit hoofde van een wettelijke verplichting. U kunt contact opnemen met onze klantenservice als u:

  • inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
  • een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
  • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, door uw webbrowser wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vérgaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Daarnaast maken we gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie alsook van cookies die het bestellen van onze producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen).

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

De school en digitale leermiddelen
Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor u en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan u .Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van NKS, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van uzelf of van uw kinderen aan ons verstrekken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van NKS voor verwerking van persoonsgegevens ELO
NKS treedt op als bewerker van onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs, voor verwerking van persoonsgegevens van u of van uw kinderen in het kader van het gebruik van onze producten, diensten en digitale leermiddelen op scholen, conform het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en toetsen. Voor overige producten en verwerkingen is NKS verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

De bescherming van persoonsgegevens van kinderen en jongeren is voor ons een groot goed. NKS zal dan ook uiterst zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan. Kinderen en jongeren vormen een kwetsbare groep, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Waar NKS de persoonsgegevens van kinderen en jongeren binnen digitale leermiddelen op scholen verwerkt, zal zij deze gegevens alleen op basis van afspraken met scholen gebruiken voor doeleinden die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, zoals een goede werking van het digitale leermiddel. NKS onderschrijft de afspraken die hierover vanuit haar brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan het GEU privacyreglement van de Groep Educatieve Uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast zal NKS altijd zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt NKS bij het gebruik van digitale leermiddelen door leerlingen?
Wanneer u gebruikmaakt, of wanneer uw kinderen gebruikmaken van onze digitale leermiddelen, bijvoorbeeld op school, dan verwerkt NKS de volgende persoonsgegevens.

Aanmelden en inloggen
NKS verwerkt de gegevens die u invult of die uw kinderen invullen om zich aan te melden voor en in te loggen op het digitale leermiddel. Wanneer uw school of de school van uw kinderen gebruikmaakt van onze digitale leermiddelen, dan zal de school (mogelijk) aan ons persoonsgegevens van u of persoonsgegevens van uw kinderen (direct of via een digitaal voorportaal) verstrekken, zoals de naam, schoolnaam en het emailadres.

Het inloggen op digitale leermiddelen op scholen kan verlopen via een digitaal voorportaal. Hierdoor kan via één inlogprocedure toegang worden verkregen tot digitale leermiddelen van verschillende uitgeverijen. NKS maakt onder meer gebruik van Directe Toegang Digitale Leermiddelen.

Na het inloggen op een voorportaal kan NKS de gebruiker van het digitale leermiddel herkennen, waardoor NKS persoonsgegevens ontvangt. Een voorportaal heeft geen toegang tot leerresultaten. Het portaal wordt dus niet gebruikt om leerresultaten te delen, maar enkel en alleen om één inlogprocedure te bieden.

Gebruik en rapportage
NKS verwerkt vervolgens de gegevens die u invult of de gegevens die uw kinderen invullen bij het gebruik van het leermiddel, zoals de antwoorden in een oefenopgaaf of toets. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor een docent om te zien wat ieder van zijn leerlingen met de lesstof heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. NKS kan deze informatie rapporteren aan de docent.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt NKS persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen?
De persoonsgegevens van u of uw kinderen worden binnen digitale leermiddelen op scholen door NKS alleen gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn voor het onderwijs, zoals een goede werking van het digitale leermiddel. Deze persoonsgegevens van u of uw kinderen worden door educatieve uitgeverijen niet voor andere doeleinden gebruikt. NKS onderschrijft de afspraken die hierover vanuit haar brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan het GEU privacyreglement van de Groep Educatieve Uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs.

NKS verwerkt de persoonsgegevens van u of uw kinderen binnen digitale leermiddelen op scholen uitsluitend voor de volgende onderwijs- en leerdoeleinden:

– voor identificatie van de gebruiker van de producten en diensten van de educatieve uitgeverij en voor het bepalen van de daarbij behorende gebruiksrechten/ voor identificatie en authenticatie bij het gebruik van digitale leermiddelen;
– voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
– voor productontwikkeling en productverbetering;
– om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leerwegen mogelijk te maken;
– om leerresultaten van leerlingen aan de leerkracht te kunnen terug koppelen in een resultaten dashboard voor de leerkracht;
– om leerresultaten van leerlingen aan het Leerling Administratie Systeem (LAS) van de betreffende school terug te koppelen. Hiervoor vraagt NKS expliciet toestemming aan de school;
– voor interne controle, beveiliging van de diensten


Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u of uw kinderen en wij gebruiken deze gegevens alleen op basis van afspraken met de scholen, ten behoeve van onze digitale leermiddelen. De school kan u meer informatie geven over gegevensverwerking bij het gebruik van digitale leermiddelen, maar u kunt ook altijd bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen u altijd zo volledig mogelijk informeren.

Verstrekt NKS persoonsgegevens aan derde partijen?
Alleen in het hieronder genoemde geval worden uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kinderen aan derden verstrekt.
Uitsluitend op verzoek van de school verstrekken wij leerresultaten van leerlingen die wij verkregen in het kader van het gebruik van digitale leermiddelen aan een door de school ingeschakeld Leerling Administratie Systeem (LAS).

NKS kan een bewerker, die ten behoeve van NKS persoonsgegevens verwerkt, inschakelen voor de bovengenoemde verwerkingen. Als NKS persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, zal NKS er zorg voor dragen dat deze bewerker de gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelen mag verwerken en voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. NKS zal met de bewerker een schriftelijke ‘bewerkersovereenkomst’ sluiten.

Op welke wijze beschermt NKS persoonsgegevens?
NKS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van u of uw kinderen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kinderen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens
Wanneer u inzage wilt in de gegevens die NKS over u of uw kinderen heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan verzoeken wij u dat aan de school te laten weten.

Wanneer NKS stopt met het verwerken van gegevens van u of uw kinderen, dan houdt dat in dat uw school of de school van uw kinderen niet meer persoonlijk kan laten inloggen en via de computer of tablet kan laten oefenen met lesstof en oefenopgaven.

Wanneer u wilt dat NKS stopt met verwerken van uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kinderen, dan verzoeken wij u dat aan de school te laten weten. Als uw school aangeeft dat u of uw kinderen geen gebruik meer maakt of maken van onze digitale leermiddelen, dan zal NKS de persoonsgegevens van u of uw kinderen zo spoedig mogelijk verwijderen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 maart 2022.

Geoptimaliseerd door Optimole