Voorwaarden educatie

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden Nederlandse Kleurenschool

Nederlandse Kleurenschool

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: Nederlandse Kleurenschool . Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie het volgen van een scholing is overeengekomen. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de scholing volgt. Scholingsgelden: de som van de gelden behorende bij de scholing.

Artikel 2. Inschrijving

Inschrijving voor de door de Nederlandse Kleurenschool  georganiseerde scholingen kan plaatsvinden op de volgende wijzen:

 het opsturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

 het faxen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

 het mailen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

 inschrijven via het online aanmeldformulier voor bij- en nascholing

Artikel 3. Ontvangst inschrijving

Na ontvangst van het inschrijfformulier zal dit door de Nederlandse Kleurenschool schriftelijk bevestigd worden.

Artikel 4. Bevestiging inschrijving

Na aanvaarding van de inschrijving zal deze door de Nederlandse Kleurenschool schriftelijk bevestigd worden. Tevens zal, indien van toepassing, vanaf dit moment toegang worden verschaft tot de bij de scholing behorende e-learning.

Artikel 5. Betaling

5.1 De Nederlandse Kleurenschool  zal een factuur verzenden na bevestiging van de inschrijving als bedoeld in artikel 4.

5.2 Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na factuurdatum of in termijnen te worden voldaan. Op het inschrijfformulier kan de voorkeur van betalingswijze worden aangegeven.

5.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd aan de Nederlandse Kleurenschool .

5.4 Zodra de Nederlandse Kleurenschool een vordering aan derden ter incasso moet overdragen, komen alle daarmee verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso) kosten, ten laste van de opdrachtgever.

5.5 De scholingsgelden dienen, op straffe van uitsluiting van deelname aan de scholing, binnen genoemde betalingstermijnen door de opdrachtgever te zijn voldaan. Bij betaling via automatische incasso dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het saldo toereikend is om te kunnen incasseren.

Artikel 6. Telefonische reservering

Telefonische reservering voor een scholing is mogelijk. De opdrachtgever dient deze reservering binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen middels het inschrijfformulier. Na deze termijn vervalt de reservering automatisch en kan daarop geen aanspraak meer worden gemaakt.

Artikel 7. Annulering meerdaagse scholing door opdrachtgever

Annulering van een scholing door opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk en ondertekend mogelijk. Dit kan zowel per post, fax als e-mail. De opdrachtgever ontvangt dan een bevestiging van annulering. Het risico van het wel of niet aankomen van betreffende annulering ligt geheel bij de verzender. Wij raden dan ook aan om een annulering per post altijd aangetekend te verzenden, en bij een annulering per fax of e-mail altijd na verzenden telefonisch contact op te nemen met het secretariaat om te controleren of uw annulering in goede orde is ontvangen.

7.1 Annuleren is tot uiterlijk 30 dagen voor de geplande eerste scholingsdag kosteloos.

7.2 Bij annulering binnen 30 t/m 15 dagen voor de eerste scholingsdag zal 50% van het lesgeld en 100% van de overige scholingsgelden worden gecrediteerd.

7.3 Bij annulering binnen 15 dagen voor de eerste scholingsdag is het volledige lesgeld verschuldigd en indien van toepassing ook de annuleringspremie. Overige scholingsgelden worden dan gecrediteerd.

7.4 Bij annulering na aanvang van de scholing zijn alle scholingsgelden verschuldigd, tenzij voor betreffende scholing een annuleringsverzekering is afgesloten en de reden van annulering binnen de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt. Wij verwijzen hiervoor naar het document: Annuleringsverzekering Nederlandse Kleurenschool .

Artikel 8. Annulering eendaagse scholing door opdrachtgever Annulering van een scholing door opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk en ondertekend mogelijk. Dit kan zowel per post, fax als e-mail. De opdrachtgever ontvangt dan een bevestiging van annulering. Het risico van het wel of niet aankomen van betreffende annulering ligt geheel bij de verzender. Wij raden dan ook aan om een annulering per post altijd aangetekend te verzenden, en bij een annulering per fax of e-mail altijd na verzenden telefonisch contact op te nemen met het secretariaat om te controleren of uw annulering in goede orde is ontvangen.

8.1 Annuleren is tot uiterlijk 14 dagen voor de betreffende scholing kosteloos.

8.2 Bij annulering binnen 14 dagen voor de betreffende scholing is het volledige lesgeld verschuldigd. Overige scholingsgelden worden dan gecrediteerd.

Artikel 9. Annulering/verplaatsing door opdrachtnemer

De Nederlandse Kleurenschool behoudt zich het recht voor de scholing in geval van onvoldoende inschrijvingen te verschuiven of te annuleren tot 2 werkdagen voor de (eerste) scholingsdag. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht. Bij annulering zal, indien van toepassing reeds betaalde scholingsgelden met betrekking tot betreffende scholing geretourneerd worden.

Artikel 10. Absentie deelnemer

Indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een les, dient dit telefonisch of per e-mail gemeld te worden bij het secretariaat van de Nederlandse Kleurenschool . De student mag maximaal 20% van de lessen en/of leerblokken afwezig zijn. Indien de deelnemer meer dan 20% van de lessen en/of leerblokken afwezig is, wordt de toegang tot een eventueel tentamen en/of examen ontzegt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de scholing, de annulering door de opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

11.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een opdrachtnemer worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten de opdrachtnemer gebruik heeft gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

11.3 Hoewel bij de samenstelling van de website, de brochures en het cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor juistheid en/of volledigheid van (specifieke) informatie en (druk)fouten niet worden ingestaan en aanvaardt de opdrachtnemer hiervoor geen aansprakelijkheid.

11.4 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot —per gebeurtenis— een maal het factuurbedrag voorzover betrekking hebbend op de werkzaamheden waarbij zich de schade heeft voorgedaan.

Artikel 12. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

12.1 Alle (uitwerkingen van) lesmaterialen, informatie, beeld en geluid, huiswerkopdrachten, documenten of andere geproduceerde beroepsproducten zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer, inclusief de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten daarvan.

12.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het door opdrachtnemer verstrekte lesmateriaal, werkwijzen of andere geestesproducten te publiceren of op welke andere wijze dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren. 12.3 Het maken van opnamen door opdrachtgever in beeld of geluid van lesbijeenkomsten of gedeelten daarvan is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer en slechts ten behoeve van eigen gebruik in het kader van de te volgen scholing.

12.4 Bij elke overtreding door opdrachtgever van het gestelde in dit artikel, is een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000 per overtreding direct opeisbaar door opdrachtnemer, onverminderd het recht van de opdrachtnemer de volledige schade op de opdrachtgever te verhalen.

12.5 Het is opdrachtnemer toegestaan om de in het kader van de scholing geproduceerde beroepsproducten te publiceren, te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 13. Vervanging docent

De Nederlandse Kleurenschool behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de scholing belast, te vervangen door andere docenten.

Artikel 14. Klachten

De opdrachtgever en/of deelnemer dient klachten over de uitvoering van de scholing en/of de met de scholing samenhangende administratieve procedures schriftelijk te richten aan de Nederlandse Kleurenschool , Van Allenstraat 110, 1562 TN te Krommenie. Deze zullen vervolgens in behandeling worden genomen, waarna schriftelijk op gedane klacht gereageerd zal worden.

Artikel 15. Actievoorwaarden

15.1 De Nederlandse Kleurenschool kan acties organiseren ter promoting van haar activiteiten. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie of de toegang tot de site of onderdelen van de site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.

15.2 Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de acties is de Nederlandse Kleurenschool, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van www.nederlandse kleurenschool.nl danwel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van de Nederlandse Kleurenschool kan geen rechten worden ontleend.

15.3 Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.

15.4 De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.

15.5 De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.

15.6 De winnaar van de prijzen worden per e-mail geïnformeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.

15.7 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

15.8 De Nederlandse Kleurenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.

15.9 Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.

>


close

Leer effectief

werken met kleur

  • check-square-o
    5 misverstanden over kleur
  • check-square-o
    Tips & trucs hoe je effectief kleurkeuzes beargumenteerd
  • check-square-o
    Tips & trucs hoe je tot een professioneel kleuradvies komt
Close
loading...